Koha αρχική

Κανονισμός λειτουργίας

1. Σκοπός
Σκοπός της Βιβλιοθήκης της Ελληνογερμανικής Αγωγής είναι:
α) Η εξυπηρέτηση και κάλυψη των πνευματικών, πληροφοριακών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και του προσωπικού του Σχολείου.
β) Η στήριξη του έργου του διδακτικού προσωπικού.
γ) Η διάδοση του βιβλίου στους μαθητές, έτσι ώστε να συμβάλλει στην προσωπική και πνευματική τους εξέλιξη και να αποτελέσει στοιχείο της καθημερινής τους ζωής.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού:
α) Ο εμπλουτισμός και η συνεχής ενημέρωση των συλλογών της Βιβλιοθήκης με έντυπο ή μη υλικό που εξυπηρετεί τον σκοπό της.
β) Η οργάνωση και η διαχείριση των συλλογών της
• μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής εθνικών και διεθνών προτύπων,
• μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης,
• μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.
γ) Η χρήση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) για την αξιοποίηση του υλικού της.
δ) Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς όλους τους χρήστες για τη σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων συλλογών και πληροφοριακών πηγών.
ε) Η προβολή του βιβλίου και της Βιβλιοθήκης μέσα από εκδηλώσεις.
στ) Η συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες, καθώς και με Ιδρύματα και οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού.
ζ) Οτιδήποτε συντελέσει έμμεσα ή άμεσα στην πραγματοποίηση του σκοπού της και στην εδραίωση της ως απαραίτητη πνευματική υποδομή και όχι πολιτιστική πολυτέλεια.

2. Υλικό
Το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται κυρίως από:
• Βιβλία
• Περιοδικά
• Συγγράμματα του διδακτικού προσωπικού του σχολείου
• Οπτικοακουστικό υλικό
• Πληροφοριακό υλικό
• Αρχειακό υλικό
• Εκδόσεις Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β)
• Εκδόσεις Ελληνογερμανικής Αγωγής

Οι συλλογές της καλύπτουν κυρίως θέματα:
• Λογοτεχνίας
• Διδακτικής – Εκπαίδευσης
• Τέχνης

• Η αναζήτηση του υλικού γίνεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των υπολογιστών, όπου λειτουργούν τερματικά, για τη χρήση του καταλόγου της Βιβλιοθήκης (On Line Public Access Catalogue).
• Ο χρήστης για την αναζήτηση του υλικού μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνος του το τερματικό χρηστών, προκειμένου να βρει το υλικό που τον ενδιαφέρει στα ράφια.

Τρόπος Πρόσκτησης του Υλικού
• Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζει τις συλλογές τις με αγορές αλλά και δωρεές.
• Δικαίωμα υποβολής προτάσεων για αγορά βιβλίων και περιοδικών έχουν τα μέλη της Βιβλιοθήκης.
• Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται είτε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης είτε συμπληρώνουν την σχετική φόρμα παραγγελίας με τα στοιχεία του βιβλίου μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στη διεύθυνση http://opac.ea.gr. Η Βιβλιοθήκη κατόπιν αξιολόγησης, διαβιβάζει τις προτάσεις στις αρμόδιες διευθύνσεις.

3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Δανεισμός
• Όλοι όσοι επιθυμούν να είναι μέλη της Βιβλιοθήκης θα πρέπει απαραίτητα να έχουν προμηθευτεί από τη Βιβλιοθήκη την κάρτα μέλους. Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για τυχόν αλλαγές των στοιχείων του. Σημειώνεται ότι η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και η επίδειξή της είναι απαραίτητη για τη διαδικασία του δανεισμού.
• Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι μαθητές και καθηγητές καθώς και όλο το προσωπικό του Σχολείου.
• Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή βιβλίων σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση από άλλους χρήστες.
• Περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, σημειώσεις καθηγητών και γενικά το πληροφοριακό υλικό, δεν δανείζεται.
• Τα βιβλία επιστρέφονται στην κατάσταση που τα παρέλαβε ο δανειζόμενος. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναπλήρωση αυτού, εάν οι φθορές είναι σημαντικές.
• Στην περίπτωση που η ημερομηνία δανεισμού έχει λήξει και o χρήστης δεν έχει επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη ή δεν έχει ανανεώσει τον δανεισμό επιβάλλεται στέρηση του δικαιώματος δανεισμού για 15 ημέρες.
• Τα δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρήστη είναι τα εξής:

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1. ΜΑΘΗΤΕΣ 5 15 2
2. ΔΑΣΚΑΛΟΙ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 5 15 2
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 15 2

• Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τα τεκμήρια που έχουν έως 2 φορές. Ανανεώσεις δανεισμού επιτρέπονται εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του τεκμηρίου και δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη. Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται. Ανανέωση του χρόνου δανεισμού μπορεί να γίνει:
α) με την προσκόμιση του βιβλίου στη Βιβλιοθήκη
β) τηλεφωνικά, στoν αριθμό 210 817679
γ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ioannakl@ea.gr
δ) μέσω του προσωπικού λογαριασμού του χρήστη, στη διεύθυνση http://opac.ea.gr
• Τα βιβλία που έχουν καταγραφεί στο βιβλίο εισαγωγής αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης δεν δανείζονται. Ο ενδιαφερόμενος αφήνοντας την κάρτα - μέλους, μπορεί να ζητήσει το βιβλίο από την Βιβλιοθηκονόμο για εσωτερική χρήση.
• Βιβλία τα οποία κρίνονται απαραίτητα από τους διδάσκοντες για την εκπόνηση εργασιών, ενώ ανήκουν στη συλλογή της ΥΒ, αποκλείονται του εξωτερικού δανεισμού για ορισμένο χρονικό διάστημα και ο δανεισμός αυτός ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία.
• Μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν επιστρέψει το υλικό που έχουν δανειστεί στη Βιβλιοθήκη. Ο δανεισμός για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών είναι εφικτός κατόπιν επικοινωνίας με τη Βιβλιοθηκονόμο.
• Οι μαθητές για την απόκτηση του απολυτηρίου τους πρέπει να έχουν επιστρέψει το υλικό που έχουν δανειστεί.

4. Συμπεριφορά Χρηστών
• Οι χρήστες οφείλουν να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των χρηστών.
• Στο χώρο της Βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία, δεν επιτρέπονται τα τρόφιμα, τα ποτά, καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
• Οι χρήστες εισέρχονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης μόνο για έρευνα και μελέτη.
• Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τα βιβλία ή άλλο υλικό με προσοχή δίχως να σημειώνουν σε αυτά, να τσακίζουν σελίδες κ.λπ.
• Δεν επιτρέπεται το γράψιμο πάνω στο υλικό, τον εξοπλισμό και τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης.
• Δεν επιτρέπεται γενικά η χρήση αντικειμένων και υλικών που προκαλούν θόρυβο και φθορές στο υλικό και τον χώρο της Βιβλιοθήκης.
• Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν το υλικό που χρησιμοποίησαν στα ράφια. Μετά τη χρήση οι χρήστες πρέπει να αφήνουν το υλικό επάνω στα τραπέζια αφήνοντας τη διαδικασία της επανατοποθέτησης στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
• Επιτρέπεται η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Βιβλιοθήκης για πρόσβαση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης και για αναζήτηση στο Διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς λόγους.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για παιχνίδια, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων ή η διαγραφή αρχείων. • Επιτρέπεται η χρήση φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
• Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού της.
• Οι χρήστες με ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό και ασυνέπεια προς τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης θα αποκλείονται από τη χρήση της Βιβλιοθήκης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

5. Ωράριο Λειτουργίας
• Η Βιβλιοθήκη της Ελληνογερμανικής Αγωγής λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή κατά τη διάρκεια των ωρών 08:00 - 16:00
• Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των λοιπών επίσημων αργιών του έτους καθώς και των καλοκαιρινών μηνών, οι ημέρες και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
• Η Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριο της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως εκδηλώσεις, σεμινάρια κ.λ.π..
• Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναγράφεται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
Δημοσιεύτηκε στις 28/09/2020 • Εμφάνιση όλων των νέων
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας: